- AVOCAT DIVORT, PARTAJE,INCREDINTARE MINOR - 
           - Cabinet de Avocat  Aurelian Toma Ionescu -
                - Avocat Dambovita - Avocat Targoviste - 
Avocat Dambovita -Targoviste - Racari- Moreni - Pucioasa - Gaesti
 

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA CĂRŢII DE IDENTITATE  - CI

 

 

Cărţile de identitate se pot obţine în baza unei cereri depuse de către solicitant, la Serviciul Public Local de Evidenţă Informatizată a Persoanelor (SPCLEIP la care este arondată localitatea de domiciliu a solicitantului.
 
In situatia in care solicitantul nu doreste sa se deplaseze personal in Romania pentru obtinerea CI, acesta poate fi obtinut prin intermediul Cabinetului de avocat "Toma Ionescu "in baza unei procuri consulare.
 
 

Solicitarea unei cărţi de identitate  CI se face în baza unui motiv pe care solicitantul trebuie să-l specifice pe cerere. Acest motiv poate fi singular sau compus la rândul lui din mai multe motive singulare. În funcţie de motivul solicitării CI, se disting mai multe cazuri de referinţă şi care determină completarea dosarului privind obţinerea cărţii de identitate, astfel:

 

1.      la împlinirea vârstei de 14 ani (prima eliberare până la vârsta majoratului)


Solicitantul care a împlinit vârsta de 14 ani (numai după împlinirea vârstei de 14 ani) va depune cererea la SPCLEIP-ul unde localitatea de domiciliu este arondată împreună cu următoarele documente:


-         chitanţă de 7 lei de la Primăria localităţii unde se află sediul SPLCEIP;

-         timbru fiscal de 1 leu;

-         certificat de naştere solicitant (original+fotocopie);

-         actul de spaţiu prin care se face dovada domiciliului (original+fotcopie);.

-         certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă a părinţilor naturali (original+fotocopie);

-         actul de identitate al părinelui însoţitor (CI sau BI) (original+fotocopie). Copilul va fi obligatoriu însoţit de unul din părinţi sau curator, după caz

 

2.      prima eliberare la depăşirea vârstei de 18 ani (persoană majoră nelegalizată)


Solicitantul va respecta procedura primei legalizări la 14 ani, (pct. 1) trebuind urmate apoi şi alte proceduri specifice serviciului judiciar din Poliţie. Acestea din urmă vor fi specificate după depunerea dosarului la SPCLEIP.

 

3.      expirare BI/CI/CIP, cu eliberare CI

Solicitantul a cărui BI/CI/CIP a expirat se va prezenta la SPCLEIP de care aparţine localitatea de domiciliu cu următoarele documente:

-         chitanţă de 7 lei de la Primăria localităţii unde se află sediul SPCLEIP;

-         timbru fiscal de 1 leu.

-         certificat de naştere solicitant (original+fotocopie);

-         după caz, certificat de căsătorie sau hotărâre de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă a solicitantului (original+fotocopie)

-         actul de spaţiu   prin se care face dovada domiciliului (original+fotcopie);.

-         declaraţia de consimţământ a titularului locuinţei (se dă pe verso la cererea tip);

-         certificatele de naştere ale copiilor în vârstă mai mică de 14 ani (care nu posedă carte de identitate) (original+fotocopie)

-         solicitantul va preda BI/CIP/CI+CA vechi în stare intactă

-         fotocopie dupa CI şi/sau CA, după caz.

 

4.      deteriorare BI/CI, cu eliberare CI

Solicitantul a cărui BI/CI este deteriorat, se va prezenta la SPCLEIP de care aparţine localitatea de domiciliu cu documentele specificate la pct. 3 (expirare BI/CI/CIP, cu eliberare CI), cu menţiunea că în locul timbrului fiscal de 1 leu va prezenta o chitanţă de 4 lei achitată la Primăria localităţii unde se află sediul SPCLEIP (în acelaşi loc unde se achită chitanţa de 7 lei)

 

5.      pierdere BI/CI/CIP, cu eliberare CI

Solicitantul a cărui BI/CI/CIP este pierdut se va prezenta la SPCEIP de care aparţine localitatea de domiciliu cu documentele specificate la pct. 4 (deteriorare BI/CI, cu eliberare CI).


În plus, solicitantul va prezenta în original şi fotocopie orice alt document personal ce conţine fotografie cât mai recentă, emis de autorităţile române (paşaport, livret militar, diplomă bacalaoreat sau licenţă, permis de conducere, legitimaţie serviciu etc.)

Declaraţia de primire în spaţiul de locuit, dată de titularul locuinţei în faţa agentului de post/proximitate sau lucrătorului din ghişeul SPCLEIP, pentru acceptarea în spaţiul de locuit a titularului cererii. Când titularul cererii de CI este una şi aceeaşi persoană cu titularul locuinţei această declaraţie nu este necesară.

În funcţie de aprecierea funcţionarului din ghişeul SPCLEIP, se pot cere verificări suplimentare către posturile de poliţie rurale sau agenţii de proximitate pentru confirmarea identităţii.

 

6.      furt BI/CI/CIP, cu eliberare CI

Solicitantul a cărui BI/CI/CIP este furat se va prezenta la SPCEIP de care aparţine localitatea de domiciliu cu documentele specificate la pct. 5 (pierdere BI/CI/CIP, cu eliberare CI).


În plus, solicitantul va prezenta în original adeverinţă de la poliţia (serviciul judiciar) unde a reclamat furtul (din localitatea unde s-a produs furtul).

 

7.      eliberare CIP (Carte Provizorie de Identitate)


Cartea provizorie de identitate se eliberează numai în cazurile prevăzute de lege şi în codiţii speciale:


a)      solicitantul nu are acte de stare civilă

b)      solicitantul nu deţine acte pentru spatiul de locuit


Solicitantul se va prezenta la SPCLEIP de care aparţine şi va prezenta după caz, următoarele documentele:


-         chitanţă de 1 lei de la Primăria localităţii unde se află sediul SPCLEIP;

-         timbru fiscal de 1 leu (pentru stare intactă a BI/CI) sau chitanţă 4 lei în caz de deteriorare, pierdere sau furt BI/CI/CIP;

-         certificat de naştere solicitant (original+fotocopie);

-         după caz, certificat de căsătorie sau hotărâre de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă a solicitantului (original+fotocopie)

-         actul de spaţiu3 prin se care face dovada domiciliului (original+fotcopie);.

-         certificatele de naştere ale copiilor în vârstă mai mică de 14 ani (care nu posedă carte de identitate) (original+fotocopie)

-         solicitantul va preda BI/CIP/CI+CA vechi, după caz.


Valabilitatea unei cărţi provizorii de identitate este de maxim 1 an.

Solicitantul va completa şi o declaraţie pe proprie răspundere pentru justificarea actelor lipsă.

 

8.      schimbare de domiciliu, cu eliberare CI


Solicitantul se va prezenta la SPCLEIP de care aparţine aparţine localitatea unde titularul îşi stabileşte noul domiciliu. Documentele necesare sunt:


- cele de la pct. 3 (expirare BI/CI/CIP, cu eliberare CI) în cazul în care BI/CI solicitant sunt intacte,

- cele de la pct. 4 (deteriorare BI/CI, cu eliberare CI) sau pct. 5 (pierdere BI/CI/CIP, cu eliberare CI) în cazul deteriorării sau pierderii, sau

- cele de la pct. 6 (furt BI/CI/CIP, cu eliberare CI) în cazul furtului.


În plus solicitantul trebuind să prezinte şi o declaraţie de primire în spaţiu de la titularul actului de spaţiu3 cum că acesta (titularul) este de acord cu primirea în spaţiul său de locuit a solicitantului, declaraţie pe care titularul o dă în faţa funcţionarului de la ghişeul SPCLEIP arondat, pe verso-ul cererii, în momentul depunerii actelor pentru solicitarea de schimbare de domiciliu, iar în cazul în care titularul este netransportabil, declaraţiea se dă separat în faţa agentului de post (în mediul rural) ori agentului de  proximitate (în mediul urban).

În cazul în care titularul este una şi aceeaşi persoană cu solicitantul schimbării de domiciliu, declaraţia nu mai este necesară.

Obs. La schimbarea de domiciliu se emite un nou CI. Nu se aplică stampile de mutaţie!

 

9.      stabilirea reşedinţei (flotant)


Se respectă procedura de la pct. 8 (schimbare de domiciliu, cu eliberare CI) cu observaţia că nu trebuie plătită chitanţa de 7 lei, neeliberându-se un nou CI.


Se va anexa în plus copie după CI/BI solicitant.

 

10.  schimbare de nume


Solicitantul se va prezenta la SPCLEIP documentele descrise la pct. 3 (expirare BI/CI/CIP, cu eliberare CI) sau pct. 4, 5, 6 în cazul în care există şi deteriorare/pierdere/furt, sau pct. 8 câd există şi schimbare de domiciliu.


Solicitarea de schimbare de nume este, de obicei datorată căsătoriei sau divorţului, documentele ce fac dovada schimbării numelui fiind în aceste cazuri certificatul de căsătorie şi hotărârea de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă.

Pentru schimbarea de nume pe cale administrativă solicitantul trebuie să prezinte hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă ce consfinţeşte schimbarea de nume precum şi certificatul de naştere aferent.

Toate actele se vor prezenta în original şi fotocopie.

 

11.  eliberare de CI pe bază de procură (pentru persoanele aflate temporar în străinătate)


Pentru persoanele aflate în străinătate, se poate elibera CI/CIP pe bază de procură efectuată prin Consulatul/Ambasada României din ţara respectivă (de reşedinţă). Prin procură este delegat un cetăţean român cu domiciliul stabil în România care să reprezinte solicitantul în demersul său pentru obţinerea CI.

Reprezentantul se va prezenta la SPCLEIP de domiciliu a solicitantului împreună cu documentele trimise de Ambasadă/Consulat împreună cu copii şi originale după actele solicitantului, precum şi după CI/BI reprezentant (împuternicit).

 

12. preschimbare BI/CI


Preschimbarea presupune eliberearea unei noi cărţi de identitate înainte de termenul expirării celei prezente. Documentele sunt similare cu cele de la pct. 3 (expirare BI/CI, cu eliberare de CI).

 

13.   reacordare de cod numeric personal (CNP)


În cazul în care codul numeric personal este alocat greşit, atunci solicitarea unui nou CNP presupune respectarea procedurii de la pct. 3, fotocopiile după certificatul de naştere şi BI/CI fiind necesare în 2 exemplare.

 

 

 

 

Legendă:
[1] SPCLEIP = Serviciul Public Local de Evidenţă Informatizată a Persoanelor
[2] CI = carte de identitate
[3] Actul de spaţiu poate fi: contract de vânzare-cumpărare, titlu de proprietate, certificat de moştenitor sau în cazul când acestea lipsesc, Certificat fiscal sau Adeverinţă de la Primăria de domiciliu a solicitantului
[4] BI = Buletin de identitate
[5] CIP = Carte de identitate provizorie
[6] CA = carte de alegător
 
 
 
 
 
  Arie de acoperire: 
Judecătoria Târgoviste, 
Judecătoria Pucioasa, 
Judecătoria Răcari,
Judecătoria  Moreni,
Judecătoria  Găesti, 
Tribunalul Dambovita, 
Curtea de Apel Ploiesti